QUÈ COBREN EL BATLE I ELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE FELANITX?

L’EQUIP DE GOVERN
Les retribucions dels membres de les corporacions locals amb règim de dedicació exclusiva es regulen a l’article 75 bis de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. Aquesta norma fixa unes retribucions d’acord amb la categoria de cada Ajuntament en funció de la seva població.
Dit això a continuació es relacionen les retribucions assignades, com també les dietes a percebre:
El Batle Joan Xamena té dedicació completa a l’Ajuntament i tendrà un sou brut anual de 42.441 euros, més o menys uns 2.300 euros bruts nets al mes.
Els regidors amb dedicació completa són Francisco Duarte, Jaume Monserrat, Joan Aznar i Pere Mestre. Tendran un sou brut anual de 32.280 euros, uns 2.000 euros nets al mes.
La regidora Isabel Montero i el regidor Pere Cler tenen una dedicació parcial al 50% i tendran un sou brut anual de 17.640 euros, uns 1.000 euros nets al mes.
Aquests set regidors no cobraran dietes per assistència a cap òrgan de l’Ajuntament. La seguretat social de tots ells suma 72.217 euros anuals.
Els regidors Elena Carrillo, Llorenç Tortella i Nicolau Barceló no tendran cap vinvulació salarial amb l’Ajuntament i percebran una dieta de 300 euros bruts mensuals per assistència a la Plenària. També són els portaveus dels seus respectius grups polítics i rebran una dieta de 300 euros mensuals per assistència a la Junta de Portaveus, és a dir, un màxim de 7.200 euros bruts anuals.
No hi ha dietes per assistència a la Junta de Govern ni a les comissions informatives ni a les meses de contractació. No hi ha cap assessor ni cap altre càrrec de personal de confiança. El cost total anual de l’equip de govern a la legislatura 2015-2019 s’ha reduït en 42.072 euros anuals, és a dir, uns 168.000 euros en quatre anys, respecte al període 2011-2015.
La Intervenció municipal no permet la remuneració dels batles pedanis. Les persones que assumeixin aquesta funció únicament podran cobrar despeses de telèfon o combustible.

L’OPOSICIÓ
El regidor Gabriel Tauler, portaveu del grup popular, percebrà una dieta menual de 300 euros bruts per assistència a la Plenària i una segona també de 300 euros bruts per assistència a la Junta de Portaveus, és a dir, rebrà un màxim de 7.200 euros bruts anuals.
La resta de regidors, Felipe Martín, Antònia Rosselló, Rafel Prohens, Margalida Sureda i Bartomeu Julià tendran una dieta de 300 euros bruts mensuals per assistència a la Plenària, és a dir, un màxim de 3.600 euros bruts anuals.
En el cas dels regidors que perceben dietes, s’entén que la remuneració màxima anual s’obté si assisteixen a totes les juntes de portaveus i a totes les plenàries. No hi ha dieta en el cas de les plenàries extraordinàries.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *