El Bloc per Felanitx celebram la 5ª Assemblea

S’elegí l’assemblea permanent i el coordinador per als propers dos anys

Ahir vam celebrar la 5ª Assemblea General a l’escola de música i dansa para Aulí amb l’assistència dels 5 regidors municipals i un bon nombre d’afiliats i simpatitzants.
En el transcurs de l’acte el batle Joan Xamena va donar compte de les distintes actuacions dutes a terme per l’equip municipal en la primera meitat de legislatura. Seguidament Nicolau Barceló feu la lectura de la Memòria política i de gestió. Els documents foren molt aclamats per el gran nombre de fites realitzades i el plantejament de cara al final de legislatura.En aquest sentit Barceló es mostrà convençut de la continuïtat del pacte de govern a l’Ajuntament donada la bona sintonia amb la resta de socis.

Per a l’Assemblea Permanent, òrgan de direcció entre assemblees generals, foren elegits Miquel Lluís Mestre, Miquel Tur, Victòria Vidal, Maria Antònia Tomàs Ferrer, Miquel Rosselló, Carme Tur, Maria Ángeles Betanzos i Carmen Moyano. A més hi formaran part, segons els estatuts del Bloc, els cinc regidors.

El coordinador per a aquesta nova etapa serà Miquel Lluís Mestre qui es posà a disposició del partit per vertebrar una bona organització entre els regidors, la permanent i simpatitzants així com obrir el Bloc a la ciutadania.

A l’acte assistiren la secretària general de Més per Mallorca, Bel Busquets, i els membres de l’executiva del PSM-Entesa Joan Font i Immaculada Salamanca.

SUPERÀVIT, DEUTE I INVERSIONS

L’Ajuntament de Felanitx té 5 milions d’euros al banc, se’n diu romanent de tresoreria. Al mateix temps deu més de 2 milions d’euros al banc, el deute que encara queda de l’època Soler-Tauler. La gran asfaltada de carrers de l’any electoral 2015 per part del PP ha penalitzat la capacitat d’inversió de l’Ajuntament durant el 2016, en aplicació de l’anomenada llei Montoro. Per això, el romanent de tresoreria és alt.

Si en el 2017, primer exercici pressupostari en el qual l’actual equip de govern depèn de si mateix, l’Ajuntament invertís la major part dels 5 milions estalviats (tot el que tècnicament es considera superàvit), tornaria caure en les penalitzacions de la llei Montoro en els anys següents. El municipi de Felanitx necessita molta inversió urgent, però no queda més camí legal que dosificar-la any a any.

Per aquest motiu, l’equip de govern ha pres tres decisions importants: la primera, tornar un milió d’euros als bancs, de manera que a final del 2017 el deute quedaria reduït a un milió. Ja que no es poden invertir els 5 milions de romanent de tresoreria en un sol any, aleshores millor amortitzar deute i descarregar els pressuposts futurs de passius financers (mota i interessos), alliberant pressupost anual per invertir. La segona, demanar un crèdit de 600.000 euros per a la reforma de l’Hospici, el qual es retornaria immediatament amb el romanent de tresoreria. Aquesta fórmula converteix el retorn d’un préstec en inversió evitant les penalitzacions de la llei Montoro. I la tercera, realitzar inversions no previstes en el pressupost del 2017 per valor d’un milió d’euros, tenint en compte que la llei només permet determinades inversions fora de pressupost, com són les que no comporten manteniment, per exemple arreglar un carrer o fer un aparcament.

Així les coses, a finals del 2017 el romanent de tresoreria quedaria al voltant dels 2 milions d’euros, una quantitat que consideram adequada per si fos el cas d’haver d’atendre alguna emergència important. Cal recordar que, durant el 2017, dins el municipi de Felanitx s’estan realitzant importants inversions, uns 4 milions d’euros, amb aportació de les administracions local, insular i autonòmica.

Gestionar amb responsabilitat, prudència i estratègia els doblers de tots és un element essencial de la política del Bloc per Felanitx a l’Ajuntament, des de la consciència que és tracta de doblers públics, aportats per totes les persones que compleixen amb les seves obligacions fiscals. I si miram més enllà dels quatre anys d’una legislatura, no podem oblidar l’espasa de Damocles que amenaça l’Ajuntament de Felanitx en el futur, en el cas que s’hagués de fer front a una despesa majúscula per mantenir en mans públiques la zona verda situada darrera la platja de S’Arenal. Es un altre motiu per presentar un bon estat de comptes.

LA NETEJA I LA RECOLLIDA SELECTIVA

Dimarts dia 28, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Felanitx va aprovar els documents pertinents per licitar la neteja i la recollida selectiva de residus. El diagnòstic és senzill i àmpliament compartit: es evident que els serveis municipals actuals, propis i contractats, no són suficients per garantir la neteja de les zones urbanes del municipi i que, a més, Felanitx està en el darrer vagó pel que fa a recollida selectiva de residus. Hi ha altres factors, és clar, com són l’incivisme o la falta d’informació, però avui no toca parlar-ne.

L’Ajuntament vol contractar cinc serveis en una sola licitació: en primer lloc, la recollida dels contenidors de recollida selectiva a tot el municipi, millorant el servei i augmentant la freqüència actuals, sobretot a l’estiu; en segon lloc, la recollida porta a porta de paper-cartró, vidre i envasos a bars, restaurants, hotels, etc de tots els nuclis; en tercer lloc, la neteja diària de les àrees d’aportació (zones de contenidors) de tot el municipi; en quart lloc, la recollida dels mobles i altres residus voluminosos que els incívics deixen a qualsevol lloc del terme, ja sigui dins zona urbana o rural, al costat dels contenidors o a qualsevol cantonada; i la neteja de carrers, places i espais públics dels dos nuclis més extensos i poblats del municipi, Felanitx i Portocolom. La neteja de S’Horta, Cas Concos i Cala Ferrera seguiria a càrrec de la brigada municipal, la qual podria dedicar-hi més mitjans humans i materials.

El preu de sortida de la licitació és de 487.000 euros anuals (IVA inclòs) i la durada del contracte és de 4 anys, ampliable a 6, de manera que coincideixi en el temps amb l’actual contracte de recollida de residus municipals. Es tracta d’una aposta molt forta de l’actual equip de govern per millorar la neteja del municipi i les condicions de la recollida selectiva, assumida només fa 9 mesos per l’Ajuntament. Es la partida pressupostària de neteja més alta que s’ha plantejat mai a la Sala. En uns mesos, acabat el procés de licitació, hi haurà operaris i maquinària de neteja als carrers cada dia laborable. Sense comptar ara altres iniciatives, com per exemple l’acció policial o una campanya de sensibilització, entenem que aquest augment de recursos hauria de suposar un canvi notable en l’aspecte dels nostres carrers i places.

L’externalització de serveis no és exactament la política preferida del Bloc per Felanitx, però les actuals regles del joc de la contractació municipal i, en general, de la gestió de tot allò públic obliguen a recórrer-hi. Per fer-ho amb mitjans estrictament públics, haurien de passar anys per poder disposar dels equips humans necessaris. I la situació demana intervenir urgentment!

GUALS, IMPUGNACIONS I EXTRAJUDICIALS

Des del Bloc per Felanitx, tant a l’oposició com en el govern, seguim amb la idea de donar explicacions públiques de la tasca política que desenvolupam a l’Ajuntament. I de fer-ho de manera habitual. La setmana passada, a les planes del setmanari, n’Andreu demanava sobre la taxa dels guals. Per calcular-ne l’import, es demana una fotografia de l’entrada dels vehicles, un rebut de contribució i les mides de la cotxeria. Amb la referència cadastral es comprova que el que s’ha dit concorda amb la realitat i després el tècnic corresponent redacta i signa un informe. Si a la cotxeria hi caben fins a 4 vehicles es paguen 53,30€/any i si n’hi caben més, es paga un suplement de 10€/any per vehicle. Així ho diu l’ordenança en vigor. No s’aplica el criteri particular o arbitrari de cap regidor.

Per la seva part, el PP celebra que el Pressupost Municipal del 2017 rebés una impugnació per part de Bartomeu Obrador. Els pressuposts del PP varen tenir 5 impugnacions en els anys 2010, 2013 i 2015. Com és normal, tant la d’enguany com les anteriors es varen desestimar. Els pressuposts no són impugnables per motius ideològics o per esport, només són impugnables per una sèrie de motius molt tipificats a la llei. I no era el cas. En una altra ocasió comentarem el contingut de la impugnació.

El PP també alliçona en relació a les anomenades factures extrajudicials, factures presentades a l’Ajuntament per part de contractistes o subministradors dins l’any actual per feines fetes a l’any anterior (o més enrere). En el 2016, l’actual equip de govern, va tenir zero euros en factures extrajudicials. Enguany, la implantació de l’administració electrònica ha provocat que totes les factures del mes de desembre del 2016 s’hagin d’abonar dins el 2017. Però, per quins motius el PP s’hauria d’estalviar el donar lliçons i més aviat li hauria de caure la cara de vergonya? En primer lloc, a la propera plenària vendran sobretot factures de la SGAE de temps del PP. No varen pagar quan tocava i ara per evitar que duguin l’Ajuntament al jutjat i guanyin el plet, com passa amb tots els ajuntaments, no queda més remei que pagar factures anteriors a les eleccions del 2015.

I encara més, a la legislatura 2011-2015, al PP se li varen acumular 950.000 euros en factures extrajudicials, sense tenir en compte les factures de cada desembre que passaven a l’any següent. I a l’any 2010, les factures extrajudicials corresponents al 2009 eren habitual a les plenàries de tot l’any, desembre inclòs. El rècord mundial, emperò, es va produir a l’any 2008 amb en Tauler de regidor d’hisenda, amb 1.622.000€ d’extrajudicials. D’aquella falta de control de la hisenda municipal se’n deriva l’augment de la contribució en un 50% en aquell 2008, tal com el Bloc denunciava. Recorden?

MÉS SOBRE ELS SOUS

La interpretació de les retribucions anuals de l’equip de govern que fa el PP una vegada i una altra damunt el setmanari cau dins la demagògia barata. En primer lloc, per moltes vegades que les columnes del PP parlin de les retribucions anuals dels regidors de l’equip de govern, un sou anual només és un sou anual i no es cobra cada vegada que en parla el PP. Els lectors i les lectores perdonaran l’evidència, però és la impressió que intenta transmetre el PP. Però en segon lloc, i sobretot, el que resulta interessant és el que no diu el PP. Vegin i comparin.
El batle Tauler, amb una dedicació a l’Ajuntament del 100%, va cobrar 48.300 euros bruts l’any 2014. El batle Xamena, també amb una dedicació del 100%, va cobrar 42.111 euros bruts l’any 2016. Dos anys més tard i amb tots els augments i totes les inflacions que es vulguin hi ha 6.000 euros de diferència a favor del primer. No calen més comentaris.

També l’any 2014, els regidors del PP que tenien una dedicació laboral del 0% a l’Ajuntament i que rebien unes retribucions en forma de dietes varen cobrar el següent:

Rafel Roig, 19.560 €
Juan Ramón Vidal, 18.770 €
Pedro Acosta, 18.450 €
Antònia Rosselló 18.240€
Rafel Soler 18.240€

Aquests cinc regidors seguien amb la seva activitat laboral ordinària, cobrant el seu sou a les empreses o negocis on treballaven, i a més rebien aquestes quantitats de l’Ajuntament. Dos sous, però no dos jornals, perquè els dies no tenen tantes hores. Així ret, i s’entén que estiguin enfadats a l’oposició i que quan abandonen una Plenària no renunciïn a la dieta pertinent. Comparin. Els dos regidors del Bloc, Isabel Montero i Pere Cler, que tenen una dedicació del 50% a l’Ajuntament cobren 17.640€ bruts anuals, menys del que cobraven dos anys enrere i només en dietes aquests regidors del PP. I el regidor del Bloc que percep una retribució en forma de dietes, Nicolau Barceló, cobra 7.200€ anuals bruts, no arriba al 40% de les dietes que cobraven els del PP. Els regidors del Bloc, ho afirmam categòricament, no es dediquen a la política per fer diners, ni tan sols per guanyar més que a les seves respectives feines. Fins i tot, hi ha qui directament té unes retribucions inferiors. I no calen més comentaris.

SERVEIS SOCIALS EN MARXA

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Felanitx, una àrea de govern a càrrec del Bloc per Felanitx i sovint fora del centre d’atenció política, es troben immersos en una sèrie de canvis de gran calat. En posarem alguns exemples. En primer lloc, el servei d’atenció domiciliària aviat tendrà dues modalitats, la ja coneguda oferida per l’Ajuntament i una segona oferida per part de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) a persones amb algun grau de dependència, la qual tendrà un servei més ampli pel que fa a horaris i professionals. Això permetrà que, a mesura que l’IMAS assumeixi els casos amb dependència, el servei municipal pugui diversificar la seva tasca i atendre, a més de a la tercera edat, un ventall de col·lectius més ampli (infants, família, salut mental,…), no atesos en aquests moments per manca de recursos.

A més, la llista d’espera ja no es regeix únicament per l’ordre cronològic de les sol·licituds, sinó que el grau de dependència i els ingressos de la persona usuària han passat a formar part dels criteris de baremació. Un avanç social, sens dubte.

Està previst que aquests dies la Conselleria d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears adjudiqui la construcció del centre de dia i del centre de nit a l’antic Hospici. Per això, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Felanitx ja treballen per desenvolupar el reglament de funcionament i de cara a la signatura d’un conveni de gestió del servei amb les administracions supramunicipals implicades en el finançament.

Pel que fa a l’àmbit de la igualtat de gènere, s’ha creat la Mesa contra la Violència de Gènere (composta per Guàrdia Civil, Policia Local, Creu Roja, Centre de Salut, Delegació de Govern i Afers Socials, IBDona, instituts de secundària i Ajuntament) i està prevista la creació a Felanitx d’un Espai de Dones impulsat pel Consell Insular. Sense oblidar la col·laboració amb l’associació Felanitx per la Igualtat en un seguit d’iniciatives en favor de la igualtat entre els dos sexes.

S’han fixat nous criteris en l’adjudicació d’ajudes directes a persones necessitades. S’avalua el cas en el seu conjunt, i no sols el motiu de la sol·licitud de l’ajuda directa, així com el grau de compromís de la persona en la consecució d’objectius marcats per a la persona en concret per part dels Serveis Socials. Menys automatisme, més anàlisi per part dels tècnics i més implicació per part de la persona interessada.

Per no allargar massa la llista, esmentem que es treballa en un nou pla de drogues i addiccions (és hora de substituir el de l’any 2000) adaptat a les noves realitats, sobretot de la gent jove. I s’han donat les primeres passes per donar veu a la gent major en el context d’una major participació ciutadana dins el municipi.

LA FI DEL MÓN (UNA ALTRA VEGADA)

El PP ha tornat a anunciar la fi del món. Ha fet sonar totes les trompetes i tambors per dir “amb aquest equip de govern, el món s‘acaba”. Les sectes solen fer aquests anuncis.

Si la fi del món no va arribar a Felanitx quan Catalina Soler era la batlessa i Biel Tauler era el regidor d’hisenda, ja està clar que no arribarà així com així. Si la fi del món no va arribar quan es va prendre la pitjor decisió que ha pres l’Ajuntament de Felanitx des de les primeres eleccions i que ha costat milions d’euros al poble (en conjunt, i a molts de ciutadans individualment), no arribarà amb l’actual equip de govern. Quina decisió tan negativa va prendre el PP? No aprovar les Normes Subsidiàries el 2003 i decidir “repastar-les”. Imaginin un Felanitx amb 13 anys de vigència d’unes Normes Subsidiàries, els efectes sobre el centre, les especulacions evitades, les iniciatives que haurien adoptat els particulars…. si el món no es va acabar llavors i Felanitx ha resistit després d’aquell error monumental, tranquils que amb l’actual equip de govern també resistirà, si més no perquè és impossible cometre un error que faci tant de mal a Felanitx.

El PP encara no ha agafat pràctica en el seu paper d’oposició, però com que hi estarà molts d’anys, tendrà temps d’agafar-ne. Si un/a regidor/a s’aixeca d’una plenària després d’aprovar el primer punt, ja consta que hi ha assistit i per tant cobra la dieta pertinent (en el cas dels regidors que cobren dietes). Si resulta que ho fa denunciant els costos excessius de la gestió política municipal, aleshores cau en una contradicció profunda: “les plenàries són cares, però jo cobraré aquesta sense fer la meva feina”. Segur que la propera vegada que abandonin la plenària, ho faran renunciant a la dieta. Si algú ha demostrat que no està en política per doblers, és el PP. Qualque ciuró negre de corrupció i qualque ciurona amb dos sous, però res destacable.

El Bloc per Felanitx manté que les sessions plenàries són el primer ingredient de la participació ciutadana. Celebrar poques plenàries, per legal que sigui, no és un objectiu. No sempre hi ha grans temes que requereixin una aprovació per plenària, però hi ha molts temes per debatre i el control de l’equip de govern per part de l’oposició s’exerceix sobretot a les plenàries. El contingut i la intensitat de les plenàries depèn no sols de l’equip de govern, també depèn de l’oposició. Les plenàries no s’han d’entendre com un mal necessari de la tasca política, com una nosa inevitable. Hi hagi les que hi hagi, els regidors i les regidores que cobren dietes no poden cobrar més d’un màxim anual, per tant el que realment compta des del punt de vista econòmic és que el total anual sigui raonable i no el nombre de plenàries. I els i les que no cobren dietes, senzillament no en cobren, tant si són poques com moltes. Modernitzem el concepte que tenim de les sessions plenàries de l’Ajuntament, es tracta d’una reunió dels regidors i les regidores electes a les passades eleccions. Això no pot ser dolent per al municipi. Aprenguem a treure’n més profit, equip de govern, oposició i ciutadania. No aprovarem l’Hospici cada més, però hi ha molt a parlar.

QUI NO CONTA TOTA LA VERITAT SÍ QUE TÉ BARRA!

A la columna de la setmana passada el PP explicava la seva versió sobre l’actualització de sous del Secretari i de l’Interventor. El Sr Tauler i el PP fa anys que ens tenen avesats a no dir tota la veritat i a obviar informacions. Cal fer memòria.

Hem de recordar que el secretari que tenia l’Ajuntament fins fa un any, va aprovar les oposicions de Secretaria d’Entrada d’ajuntament de segona categoria al gener del 2014. Mesos després, a l’abril, el Sr. Tauler decideix baixar l’Ajuntament de Felanitx de primera categoria a segona argumentant que ja no es compleixen els requisits. El Bloc sol·licita per escrit quins requisits ja no es complien. No ens varen contestar. D’aquesta manera, el PP també aconseguia desfer-se de la Interventora (ja que no era d’ajuntament de segona), però que els fiscalitzava molt acuradament la seva gestió, i evidentment això no els anava bé.

Aleshores, el Sr Tauler convoca les places de Secretaria i d’Intervenció. El Bloc critica la manera de fer del PP: baixar la categoria de l’Ajuntament per afavorir la creació de places. El PP va argumentar que la baixada de categoria de l’Ajuntament era per consolidar la plaça de secretaria. Idò bé, al desembre del 2015, i sense donar temps de reacció a l’actual corporació, el Secretari d’aleshores comunica la seva partida a l’Ajuntament de Llucmajor, on el seu sou seria molt superior al que cobrava a Felanitx. De res havia servit baixar la categoria de l’Ajuntament.

L’equip de govern de seguida sol·licita a la Conselleria d’Interior un nou secretari, però la resposta és que no hi ha secretaris per a cobrir tots els ajuntaments de Mallorca i que fins i tot n’hi ha que no en tenen. Per tant, la partida del secretari de forma precipitada crea un greu problema i el batle sol·licita al Sr. Jaume Bordoy, TAG de l’Ajuntament i l’únic misser de la Sala en aquells moments, que accepti l’oferiment d’exercir de secretari accidental per tal de no deixar l’Ajuntament sense aquesta figura tan important. El Sr. Bordoy exerceix aquesta tasca esplèndidament durant nou mesos fins que ens assabentam de la possibilitat de poder tenir un Secretari d’Entrada que acaba d’aprovar la plaça.

Per tant l’Ajuntament de Felanitx ha tengut tres secretaris en un any, el Sr Marc Rigo, el Sr Jaume Bordoy i l’actual Joan Garcia. A més ens assabentam que altres Ajuntaments que no tenen secretari i/o interventor ofereixen les seves places als de Felanitx. És per això que l’equip de Govern decideix actualitzar el sou d’aquestes places d’acord amb la mitjana dels altres Ajuntaments de la mateixa categoria, per intentar d’aquesta manera estabilitzar aquestes places.

Quina barra la del PP, quina barra de la senyora Soler (per cert amb dobles ingressos com a senadora i com a consellera del Consell) i del senyor Tauler, que pagaven una productivitat de 600 euros mensuals a l’exsecretari Fuster afegida a la paga de secretari o que varen baixar la categoria de l’Ajuntament per assegurar un secretari i poder marxar una interventora! L’actual equip de govern s’ha limitat a conservar l’interventor que es va trobar en arribar i a incorporar el primer nou secretari disponible a Mallorca.

Finalment, la columna del PP oblida que amb els pressuposts del 2017 es reconeix el nivell de complement de destí a quatre treballadors i s’iguala el sou d’una treballadora amb el que correspon a la seva categoria.

TRANSPARÈNCIA I CORRUPCIÓ

Els campions de la corrupció, el PP, es permeten donar lliçons de transparència, però com que ells són més d’embulls, opacitat i fosca xoquen amb les seves pròpies mentides. Posem exemples.

Un dels primers ajuntaments de Balears a implantar l’administració electrònica, obligatòria des de l’octubre d’enguany, és l’Ajuntament de Felanitx, el qual està en una fase molt avançada d’implantació. Entre altres beneficis, l’administració electrònica és més
transparent: administradors, administrats i polítics estan sotmesos a més control perquè tot és més visible. El PP afirma en una nota de premsa que la contractació de l’empresa esPúblico per implantar-la és irregular i es queden tan tranquils. Per la quantitat econòmica del contracte (1500 euros mensuals), l’equip de govern, amb el vist-i-plau de la intervenció municipal, va demanar tres pressuposts. El de l’empresa Absis va ser més car i TIC Mallorca va dir que de moment no podia oferir aquest servei. I no hi ha gaire més opcions en el mercat. Són molts els ajuntaments de tot l’Estat que han contractat esPúblico. Ras i curt, Felanitx va al capdavant de la implantació de l’administració electrònica (i dels avanços en transparència que du associats) i el contracte d’implantació que critica el PP és legal, a part de ser el més econòmic.

I per què treu això el PP? Per què vol fer veure que hi ha una irregularitat? Perquè a la Plenària passada, l’Ajuntament de Felanitx es va haver de menjar un marrón com unes cases, herència dels embulls que feien. Fum per tapar les pròpies misèries. Parin atenció. L’equip de govern del PP, parlam de l’any 2009, comana a l’arquitecte municipal un projecte d’ampliació del cementeri. En hores de feina, l’arquitecte Vila el redacta. Resulta que el projecte, segons informes de l’aparelladora municipal, és inexecutable. No hi cabien els nínxols. Sense cap document de contractació, el senyor Tauler comana al mateix arquitecte senyor Vila un nou projecte, ara redactat fora d’hores de feina, en el seu despatx privat. L’arquitecte Vila pretén cobrar aquesta feina, però a l’Ajuntament hi ha un informe negatiu del secretari per no haver seguit els procediments legals de contractació, és a dir, per haver donat a dit el que s’havia d’haver licitat.

Amb el PP mirant cap a una altra banda fent veure que el problema no anava amb ells, els esforços de l’equip de govern actual per no pagar aquest despropòsit contractual no hauran arribat d’hora: massa tard, era durant la legislatura passada quan s’havia de deixar sense efecte la irregular contractació del senyor Vila. O sigui, a pagar uns 23.000 euros a la salut de la passada majoria absoluta del PP.

Més lliçons?

PORTOCOLOM, PRIMERA LÍNIA

Han començat les tasques de reordenació del trànsit de la primera línia de Portocolom. Els objectius que persegueix l’equip de govern de l’Ajuntament de Felanitx és augmentar l’espai públic i la seguretat per a la mobilitat de vianants i ciclistes en el conjunt del nucli, moderar el trànsit de vehicles a motor a primera línia, desincentivar l’ús del cotxe al Port, millorar la qualitat de vida dels veïns, especialment dels més afectats per la saturació de primera línia, i fer una passa endavant en la modernització ambiental i de mobilitat del Port.

En aquesta primera actuació, el tram entre el moll comercial i la cantonada coneguda com a can Timoner tendrà un sol sentit per als vehicles, però incorporarà un carril-bici al costat de la mar, a fi que els ciclistes mantinguin els dos sentits i guanyin en seguretat. En conseqüència, alguns carrers passaran a ser d’un sol sentit o canviaran de sentit. Per la seva part, Port de les Illes Balears eixampla un tram de la voravia a fi que els vianants no es vegin obligats a caminar entre taules de restaurants. Precisament són les obres que han començat.

En el futur, en funció de les disponibilitats pressupostàries, es realitzaran actuacions amb objectius semblants a altres zones importants des del punt de vista de la mobilitat, com són els accessos a l’escola o la carretera del Far.

L’Ajuntament ha mantingut nombroses reunions amb associacions i particulars per parlar del trànsit de primera línia. Tot i que no ha estat possible un projecte que deixàs tothom content, s’han recollit diverses propostes expressades a les reunions: mesures reductores de velocitat, mesures per al transport de barques grosses damunt remolcs o el fet que l’equip de govern i Ports ajornassin l’execució del projecte fins al novembre.

Tenim un hivern per avesar-nos als canvis i per pulir el projecte. S’instal·laran nous indicadors que orientin els vehicles, especialment els que entrin per la carretera procedent de S’Horta. I haurem d’exercitar la paciència. Els canvis no són irreversibles, ja que molt majoritàriament es tracta de senyalització vial, de manera que en el futur serà possible introduir variacions si el dia a dia ho aconsella.

Des del Bloc estam convençuts que aquest projecte tendrà molts més beneficis que perjudicis per al conjunt de la població, resident o visitant, i que és la primera pedra d’un Portocolom un poc més habitable, més ecològic i més modern. Demanam a tota la ciutadania una bona predisposició al canvi, és a dir, més caminar i més pedalejar i menys cotxe. Anar a peu o anar en bici no són sols opcions lúdiques de passeig o esport, són també opcions de mobilitat laboral o comercial.