DECISIONS IMPORTANTS: URBANISME I PLENÀRIES

La Plenària de dilluns passat va acordar per unanimitat l’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Felanitx. Aquest document de planejament urbanístic anirà fent camí per la ruta de la tramitació de manera independent del PGOU en elaboració, a fi de comptar el més aviat possible amb una normativa urbanística actualitzada aplicable al centre del nucli de Felanitx. Tot plegat hauria de servir per tenir el més aviat possible un document normatiu que deixi clares les regles del joc urbanístic en el centre i que faciliti la tramitació de les llicències d’obra. Una normativa moderna i facilitadora és una aportació clau per a la revitalització del centre de Felanitx.

Simultàniament, aquest mes de juny tenen lloc diverses reunions per parlar del projecte estratègic Felanitx Centra’t. Es tracta d’una visió integral del nucli de Felanitx amb l’objectiu de marcar un rumb consensuat i unes prioritats d’intervenció pública de cara als propers 20 anys. L’objectiu és també revitalitzar el centre, però lligant-lo amb molts altres aspectes del nucli de Felanitx (aparcament, mobilitat, eixos escolars, eixos centre-perifèria,…). La participació ciutadana és vital per reunir el màxim d’opinions sobre la direcció a seguir. Després s’analitzaran les propostes i es redactarà un document de consens. Animam a les persones interessades a expressar la seva opinió a través de la pàgina web o en paper a l’Ajuntament.

Fa molts anys que el Bloc per Felanitx va començar a reclamar una política específica per revertir el procés d’abandó i deterior del centre de Felanitx. Modestament, això és el que intentam realitzar i, en la mesura de les possibilitats pressupostàries i el consens assolit, aplicar.

Per altra part, la Plenària també va recuperar la competència d’aprovar els grans contractes que licita l’Ajuntament, durant molts anys delegada a la Junta de Govern. Així, l’oposició té ocasió de criticar i/o de fer aportacions, a més de a les comissions informatives, al màxim òrgan de decisió, com és la Plenària. Una passa més en favor de la transparència i la participació. Amb aquesta decisió, l’actual majoria és l’equip de govern que més competències ha mantingut a la Plenària i la que menys n’ha reservat a la Junta de Govern.

POTADETES DEL PP QUAN S’ENRAMPA

Després d’una molt llarga tramitació, comença la revisió de tot l’enllumenat públic del municipi. Una decisió molt potent a l’alçada d’un problema molt greu. Estalvi econòmic, més seguretat de la instal·lació i dels punts de llum, menor impacte ambiental, millor funcionament i major fiabilitat, millor manteniment les 24 hores, eficiència energètica, electricitat 100% de fonts renovables,… una inversió de 2,8 milions d’euros (sense comptar mà d’obra) que l’empresa adjudicatària rescabalarà pel menor consum de quilovats/hora mentre, la ciutadania s’estalviarà uns 80.000 euros l’any respecte del cost ordinari dels anys anteriors sense comptar que s’hagués de fer inversió, en aquest cas l’estalvi serà superior al 30% del que es gastava anteriorment.

Però hi ha qui vol que vagi malament, qui cerca problemes on no n’hi ha. Els mateixos que no varen prestar atenció al problema, ni als costos, ni a les deficiències en seguretat (quadres elèctrics en mal estat), ni al mal funcionament (faroles que s’apaguen en caure quatre gotes), els que han consentit el deterior durant anys i anys, ara volen (necessiten) veure problemes en la tramitació i que tot vagi el més malament possible. Ben alerta el PP a parlar de la millora energètica, ambiental i econòmica.

Com que no troben res més i quan cap de les empreses que es varen presentar a la licitació ha dit res i totes han donat per bo el resultat, ara ells tornen amb el rum-rum de si uns papers varen sortir de l’edifici consistorial. Ho tornam a dir, la documentació del concurs públic va sortir custodiada per un funcionari fins al despatx de l’enginyer responsable del contracte, nomenat per aquest Ajuntament i encarregat de fer l’anàlisi tècnica de les ofertes, i va retornar altre cop custodiada per un altre funcionari. Això és tot el misteri. En cap moment va estar fora de custòdia com vol donar a entendre el PP, ni ha faltat cap paper a ningú. Cal remarcar que les ofertes se presenten en paper i en format digital.

La feina que ha comanat aquest equip de govern a un enginyer per arreglar tot l’enllumenat públic de Felanitx, a banda de no tenir costos per a l’Ajuntament, ja que l’ha pagada el guanyador del concurs, sí que haurà servit per qualque cosa. En canvi, el PP va comanar un estudi d’estalvi energètic a un enginyer amic i company del senyor Tauler i li varen pagar 21.175€. Aquest estudi energètic, que en cap moment fa referència a l’estat llastimós del conjunt de la instal·lació de l’enllumenat públic (només una breu referència final dient que l’estat dels quadres elèctrics no és bo i que tenen els diferencials pontejats, reconeixent una il·legalitat), va quedar al fons d’un armari i no s’ha emprat per res. Segons el funcionaris els sonava que s’havia fet una espècie d’estudi però mai es va utilitzar. Curiosament aquest estudi és de l’any 2012 i es va pagar a l’abril del 2015 dos mesos abans d’entrar el nou equip de govern.

FESTES I EXCESSOS

El passat dissabte dia 22, convocats per Més, tècnics, regidors i representants de col·lectius d’un total de 17 municipis es reuniren a Sóller per tractar el tema de la massificació de les festes populars, com el cas del dia de Sant Agustí a Felanitx. El regidor de Festes de l’Ajuntament de Felanitx, Pere Cler, hi va assistir.

L’abús de l’alcohol, la disminució en l’edat dels joves que s’inicien en el seu consum, la brutícia generada i la desvirtuació de les tradicions són els principals problemes amb els quals es troben molts de municipis. El sensacionalisme d’alguns mitjans de comunicació que, de casos excepcionals, en fan norma general acaba per crear alarma social i no ajuda a afrontar el problema d’una forma racional.
Fins ara cada municipi ha actuat de forma individual, depenent de la seva singularitat (ubicació, tipus de festa, tradicions, horari, etc), encara que es repeteixen els problemes i moltes de les mesures adoptades pels ajuntaments: control d’accessos als nuclis urbans, limitar aglomeracions a zones més sensibles, urinaris portàtils, neteges especials, etc… Durant la reunió es varen posar en comú les distintes experiències, analitzant i comparant els seus resultats.

Tothom té clar que la majoria de mesures sols intenten minimitzar les conseqüències que generen aquestes massificacions de la festa, de manera que s’arriba a la conclusió que s’ha de treballar també en la causa del problema, dins la seva vessant social i educativa. En aquest cas, l’educació i la sensibilització entre els més joves és fonamental, així com crear altres formes d’oci que els suposi una alternativa. Els resultats d’aquestes accions preventives sols es veuen a llarg termini i cal la complicitat de joves i adults, de famílies, escoles i administració.

Des del Bloc per Felanitx reconeixem que la massificació del dia de Sant Agustí suposa un problema de renou i brutícia per la acció d’alguns pocs incívics, i que podria morir d’èxit si un dia hi hagués algun problema o incident seriós. El triomf d’una festa nascuda des del poble sense la intervenció d’una administració organitzadora pot convertir-se en derrota si no s’adopten, ara sí des de l’administració local, però també des dels bars organitzadors de festes al carrer i les penyes, mesures especials de neteja, de prevenció d’incidents, de control del botellot, d’atenció a emergències, de mobilitat, etc., sense desatendre la tasca d’educació social d’efectes més a la llarga. Hi feim feina.

El Bloc per Felanitx celebram la 5ª Assemblea

S’elegí l’assemblea permanent i el coordinador per als propers dos anys

Ahir vam celebrar la 5ª Assemblea General a l’escola de música i dansa para Aulí amb l’assistència dels 5 regidors municipals i un bon nombre d’afiliats i simpatitzants.
En el transcurs de l’acte el batle Joan Xamena va donar compte de les distintes actuacions dutes a terme per l’equip municipal en la primera meitat de legislatura. Seguidament Nicolau Barceló feu la lectura de la Memòria política i de gestió. Els documents foren molt aclamats per el gran nombre de fites realitzades i el plantejament de cara al final de legislatura.En aquest sentit Barceló es mostrà convençut de la continuïtat del pacte de govern a l’Ajuntament donada la bona sintonia amb la resta de socis.

Per a l’Assemblea Permanent, òrgan de direcció entre assemblees generals, foren elegits Miquel Lluís Mestre, Miquel Tur, Victòria Vidal, Maria Antònia Tomàs Ferrer, Miquel Rosselló, Carme Tur, Maria Ángeles Betanzos i Carmen Moyano. A més hi formaran part, segons els estatuts del Bloc, els cinc regidors.

El coordinador per a aquesta nova etapa serà Miquel Lluís Mestre qui es posà a disposició del partit per vertebrar una bona organització entre els regidors, la permanent i simpatitzants així com obrir el Bloc a la ciutadania.

A l’acte assistiren la secretària general de Més per Mallorca, Bel Busquets, i els membres de l’executiva del PSM-Entesa Joan Font i Immaculada Salamanca.

ELS EMBULLS DEL PP NO GENEREN PLUSVÀLUES

Es molt raonable que una sentència del Tribunal Constitucional digui que l’aplicació de l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana, és a dir, la plusvàlua, només s’hagi de pagar quan hi ha hagut un increment real del valor, i no com ara, que s’aplica sobre un increment teòric. Es molt raonable.

Aquesta sentència afecta una norma de la Diputació Foral de Navarra, per tant no és d’aplicació a Balears ni a la resta d’Espanya i, molt important, no declara la inconstitucionalitat dels articles 107 i 110.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, referits a la base imposable i al sistema d’autoliquidacions d’aquest impost.

Aquesta sentència introdueix la prova en contra del valor sobre el qual s’ha de liquidar aquest impost, per tal que hi ha d’haver un increment real del valor i no com ara, un increment fictici. Aquesta prova en contra l’ha d’establir i reglamentar el Legislador Estatal modificant la llei d’hisendes locals, no cada ajuntament.

Ja pot fer potadetes el grup del PP o posar exemples d’altres municipis o desacreditar l’equip de govern que no hi haurà cap ajuntament que retorni les plusvàlues fins que: primer, el Constitucional no dicti una altra sentència que modifiqui el règim comú d’aquest impost i no sols el règim del Dret Foral de Navarra. I segon, l’Estat (govern i parlament) no modifiqui la Llei d’Hisendes Locals, especificant com s’han de produir l’informe sobre els valors dels terrenys, com s’ha d’introduir dins l’ordenança municipal, etc. ja que és un impost de regulació estatal.
Per descomptat que el grup municipal del Bloc farà totes les passes que toqui a fi que l’Ajuntament retorni les plusvàlues que no haurien d’haver anat a parar a la caixa comuna. I es farà immediatament que la legislació doni el “sus”. De moment, el PP pot donar branca a don Mariano Rajoy i al seu grup parlamentari (inclosa la senadora) perquè facin una mica de feina i aprovin els canvis legislatius que fan falta. I com que el Constitucional també està a les seves ordres, idò que els donin pressa.

Per incompetència, per ignorància o per joc brut, el PP de Felanitx prefereix fer veure que l’Ajuntament de Felanitx pot aplicar directament la sentència navarresa del Constitucional i atribuir-se competències que no li corresponen.

Whatsapp al President del Govern: Mariano, dile a Catalina que le diga a Biel (a Company no, al nuestro) que no se precipite con lo de las plusvalías. Y a ver si entre sentencia y sentencia contra Cataluña, en el Constitucional tienen un momento para este tema. Si no os dais prisa y el PP nos sigue dando caña, declararemos la independencia de Felanitx y nos atribuiremos las competencias. Te envio cuatro robiols por valija diplomática. Ya dirás cosas.

SUPERÀVIT, DEUTE I INVERSIONS

L’Ajuntament de Felanitx té 5 milions d’euros al banc, se’n diu romanent de tresoreria. Al mateix temps deu més de 2 milions d’euros al banc, el deute que encara queda de l’època Soler-Tauler. La gran asfaltada de carrers de l’any electoral 2015 per part del PP ha penalitzat la capacitat d’inversió de l’Ajuntament durant el 2016, en aplicació de l’anomenada llei Montoro. Per això, el romanent de tresoreria és alt.

Si en el 2017, primer exercici pressupostari en el qual l’actual equip de govern depèn de si mateix, l’Ajuntament invertís la major part dels 5 milions estalviats (tot el que tècnicament es considera superàvit), tornaria caure en les penalitzacions de la llei Montoro en els anys següents. El municipi de Felanitx necessita molta inversió urgent, però no queda més camí legal que dosificar-la any a any.

Per aquest motiu, l’equip de govern ha pres tres decisions importants: la primera, tornar un milió d’euros als bancs, de manera que a final del 2017 el deute quedaria reduït a un milió. Ja que no es poden invertir els 5 milions de romanent de tresoreria en un sol any, aleshores millor amortitzar deute i descarregar els pressuposts futurs de passius financers (mota i interessos), alliberant pressupost anual per invertir. La segona, demanar un crèdit de 600.000 euros per a la reforma de l’Hospici, el qual es retornaria immediatament amb el romanent de tresoreria. Aquesta fórmula converteix el retorn d’un préstec en inversió evitant les penalitzacions de la llei Montoro. I la tercera, realitzar inversions no previstes en el pressupost del 2017 per valor d’un milió d’euros, tenint en compte que la llei només permet determinades inversions fora de pressupost, com són les que no comporten manteniment, per exemple arreglar un carrer o fer un aparcament.

Així les coses, a finals del 2017 el romanent de tresoreria quedaria al voltant dels 2 milions d’euros, una quantitat que consideram adequada per si fos el cas d’haver d’atendre alguna emergència important. Cal recordar que, durant el 2017, dins el municipi de Felanitx s’estan realitzant importants inversions, uns 4 milions d’euros, amb aportació de les administracions local, insular i autonòmica.

Gestionar amb responsabilitat, prudència i estratègia els doblers de tots és un element essencial de la política del Bloc per Felanitx a l’Ajuntament, des de la consciència que és tracta de doblers públics, aportats per totes les persones que compleixen amb les seves obligacions fiscals. I si miram més enllà dels quatre anys d’una legislatura, no podem oblidar l’espasa de Damocles que amenaça l’Ajuntament de Felanitx en el futur, en el cas que s’hagués de fer front a una despesa majúscula per mantenir en mans públiques la zona verda situada darrera la platja de S’Arenal. Es un altre motiu per presentar un bon estat de comptes.

LA NETEJA I LA RECOLLIDA SELECTIVA

Dimarts dia 28, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Felanitx va aprovar els documents pertinents per licitar la neteja i la recollida selectiva de residus. El diagnòstic és senzill i àmpliament compartit: es evident que els serveis municipals actuals, propis i contractats, no són suficients per garantir la neteja de les zones urbanes del municipi i que, a més, Felanitx està en el darrer vagó pel que fa a recollida selectiva de residus. Hi ha altres factors, és clar, com són l’incivisme o la falta d’informació, però avui no toca parlar-ne.

L’Ajuntament vol contractar cinc serveis en una sola licitació: en primer lloc, la recollida dels contenidors de recollida selectiva a tot el municipi, millorant el servei i augmentant la freqüència actuals, sobretot a l’estiu; en segon lloc, la recollida porta a porta de paper-cartró, vidre i envasos a bars, restaurants, hotels, etc de tots els nuclis; en tercer lloc, la neteja diària de les àrees d’aportació (zones de contenidors) de tot el municipi; en quart lloc, la recollida dels mobles i altres residus voluminosos que els incívics deixen a qualsevol lloc del terme, ja sigui dins zona urbana o rural, al costat dels contenidors o a qualsevol cantonada; i la neteja de carrers, places i espais públics dels dos nuclis més extensos i poblats del municipi, Felanitx i Portocolom. La neteja de S’Horta, Cas Concos i Cala Ferrera seguiria a càrrec de la brigada municipal, la qual podria dedicar-hi més mitjans humans i materials.

El preu de sortida de la licitació és de 487.000 euros anuals (IVA inclòs) i la durada del contracte és de 4 anys, ampliable a 6, de manera que coincideixi en el temps amb l’actual contracte de recollida de residus municipals. Es tracta d’una aposta molt forta de l’actual equip de govern per millorar la neteja del municipi i les condicions de la recollida selectiva, assumida només fa 9 mesos per l’Ajuntament. Es la partida pressupostària de neteja més alta que s’ha plantejat mai a la Sala. En uns mesos, acabat el procés de licitació, hi haurà operaris i maquinària de neteja als carrers cada dia laborable. Sense comptar ara altres iniciatives, com per exemple l’acció policial o una campanya de sensibilització, entenem que aquest augment de recursos hauria de suposar un canvi notable en l’aspecte dels nostres carrers i places.

L’externalització de serveis no és exactament la política preferida del Bloc per Felanitx, però les actuals regles del joc de la contractació municipal i, en general, de la gestió de tot allò públic obliguen a recórrer-hi. Per fer-ho amb mitjans estrictament públics, haurien de passar anys per poder disposar dels equips humans necessaris. I la situació demana intervenir urgentment!

GUALS, IMPUGNACIONS I EXTRAJUDICIALS

Des del Bloc per Felanitx, tant a l’oposició com en el govern, seguim amb la idea de donar explicacions públiques de la tasca política que desenvolupam a l’Ajuntament. I de fer-ho de manera habitual. La setmana passada, a les planes del setmanari, n’Andreu demanava sobre la taxa dels guals. Per calcular-ne l’import, es demana una fotografia de l’entrada dels vehicles, un rebut de contribució i les mides de la cotxeria. Amb la referència cadastral es comprova que el que s’ha dit concorda amb la realitat i després el tècnic corresponent redacta i signa un informe. Si a la cotxeria hi caben fins a 4 vehicles es paguen 53,30€/any i si n’hi caben més, es paga un suplement de 10€/any per vehicle. Així ho diu l’ordenança en vigor. No s’aplica el criteri particular o arbitrari de cap regidor.

Per la seva part, el PP celebra que el Pressupost Municipal del 2017 rebés una impugnació per part de Bartomeu Obrador. Els pressuposts del PP varen tenir 5 impugnacions en els anys 2010, 2013 i 2015. Com és normal, tant la d’enguany com les anteriors es varen desestimar. Els pressuposts no són impugnables per motius ideològics o per esport, només són impugnables per una sèrie de motius molt tipificats a la llei. I no era el cas. En una altra ocasió comentarem el contingut de la impugnació.

El PP també alliçona en relació a les anomenades factures extrajudicials, factures presentades a l’Ajuntament per part de contractistes o subministradors dins l’any actual per feines fetes a l’any anterior (o més enrere). En el 2016, l’actual equip de govern, va tenir zero euros en factures extrajudicials. Enguany, la implantació de l’administració electrònica ha provocat que totes les factures del mes de desembre del 2016 s’hagin d’abonar dins el 2017. Però, per quins motius el PP s’hauria d’estalviar el donar lliçons i més aviat li hauria de caure la cara de vergonya? En primer lloc, a la propera plenària vendran sobretot factures de la SGAE de temps del PP. No varen pagar quan tocava i ara per evitar que duguin l’Ajuntament al jutjat i guanyin el plet, com passa amb tots els ajuntaments, no queda més remei que pagar factures anteriors a les eleccions del 2015.

I encara més, a la legislatura 2011-2015, al PP se li varen acumular 950.000 euros en factures extrajudicials, sense tenir en compte les factures de cada desembre que passaven a l’any següent. I a l’any 2010, les factures extrajudicials corresponents al 2009 eren habitual a les plenàries de tot l’any, desembre inclòs. El rècord mundial, emperò, es va produir a l’any 2008 amb en Tauler de regidor d’hisenda, amb 1.622.000€ d’extrajudicials. D’aquella falta de control de la hisenda municipal se’n deriva l’augment de la contribució en un 50% en aquell 2008, tal com el Bloc denunciava. Recorden?

MÉS SOBRE ELS SOUS

La interpretació de les retribucions anuals de l’equip de govern que fa el PP una vegada i una altra damunt el setmanari cau dins la demagògia barata. En primer lloc, per moltes vegades que les columnes del PP parlin de les retribucions anuals dels regidors de l’equip de govern, un sou anual només és un sou anual i no es cobra cada vegada que en parla el PP. Els lectors i les lectores perdonaran l’evidència, però és la impressió que intenta transmetre el PP. Però en segon lloc, i sobretot, el que resulta interessant és el que no diu el PP. Vegin i comparin.
El batle Tauler, amb una dedicació a l’Ajuntament del 100%, va cobrar 48.300 euros bruts l’any 2014. El batle Xamena, també amb una dedicació del 100%, va cobrar 42.111 euros bruts l’any 2016. Dos anys més tard i amb tots els augments i totes les inflacions que es vulguin hi ha 6.000 euros de diferència a favor del primer. No calen més comentaris.

També l’any 2014, els regidors del PP que tenien una dedicació laboral del 0% a l’Ajuntament i que rebien unes retribucions en forma de dietes varen cobrar el següent:

Rafel Roig, 19.560 €
Juan Ramón Vidal, 18.770 €
Pedro Acosta, 18.450 €
Antònia Rosselló 18.240€
Rafel Soler 18.240€

Aquests cinc regidors seguien amb la seva activitat laboral ordinària, cobrant el seu sou a les empreses o negocis on treballaven, i a més rebien aquestes quantitats de l’Ajuntament. Dos sous, però no dos jornals, perquè els dies no tenen tantes hores. Així ret, i s’entén que estiguin enfadats a l’oposició i que quan abandonen una Plenària no renunciïn a la dieta pertinent. Comparin. Els dos regidors del Bloc, Isabel Montero i Pere Cler, que tenen una dedicació del 50% a l’Ajuntament cobren 17.640€ bruts anuals, menys del que cobraven dos anys enrere i només en dietes aquests regidors del PP. I el regidor del Bloc que percep una retribució en forma de dietes, Nicolau Barceló, cobra 7.200€ anuals bruts, no arriba al 40% de les dietes que cobraven els del PP. Els regidors del Bloc, ho afirmam categòricament, no es dediquen a la política per fer diners, ni tan sols per guanyar més que a les seves respectives feines. Fins i tot, hi ha qui directament té unes retribucions inferiors. I no calen més comentaris.

SERVEIS SOCIALS EN MARXA

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Felanitx, una àrea de govern a càrrec del Bloc per Felanitx i sovint fora del centre d’atenció política, es troben immersos en una sèrie de canvis de gran calat. En posarem alguns exemples. En primer lloc, el servei d’atenció domiciliària aviat tendrà dues modalitats, la ja coneguda oferida per l’Ajuntament i una segona oferida per part de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) a persones amb algun grau de dependència, la qual tendrà un servei més ampli pel que fa a horaris i professionals. Això permetrà que, a mesura que l’IMAS assumeixi els casos amb dependència, el servei municipal pugui diversificar la seva tasca i atendre, a més de a la tercera edat, un ventall de col·lectius més ampli (infants, família, salut mental,…), no atesos en aquests moments per manca de recursos.

A més, la llista d’espera ja no es regeix únicament per l’ordre cronològic de les sol·licituds, sinó que el grau de dependència i els ingressos de la persona usuària han passat a formar part dels criteris de baremació. Un avanç social, sens dubte.

Està previst que aquests dies la Conselleria d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears adjudiqui la construcció del centre de dia i del centre de nit a l’antic Hospici. Per això, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Felanitx ja treballen per desenvolupar el reglament de funcionament i de cara a la signatura d’un conveni de gestió del servei amb les administracions supramunicipals implicades en el finançament.

Pel que fa a l’àmbit de la igualtat de gènere, s’ha creat la Mesa contra la Violència de Gènere (composta per Guàrdia Civil, Policia Local, Creu Roja, Centre de Salut, Delegació de Govern i Afers Socials, IBDona, instituts de secundària i Ajuntament) i està prevista la creació a Felanitx d’un Espai de Dones impulsat pel Consell Insular. Sense oblidar la col·laboració amb l’associació Felanitx per la Igualtat en un seguit d’iniciatives en favor de la igualtat entre els dos sexes.

S’han fixat nous criteris en l’adjudicació d’ajudes directes a persones necessitades. S’avalua el cas en el seu conjunt, i no sols el motiu de la sol·licitud de l’ajuda directa, així com el grau de compromís de la persona en la consecució d’objectius marcats per a la persona en concret per part dels Serveis Socials. Menys automatisme, més anàlisi per part dels tècnics i més implicació per part de la persona interessada.

Per no allargar massa la llista, esmentem que es treballa en un nou pla de drogues i addiccions (és hora de substituir el de l’any 2000) adaptat a les noves realitats, sobretot de la gent jove. I s’han donat les primeres passes per donar veu a la gent major en el context d’una major participació ciutadana dins el municipi.